Chương trình khuyến mãi mới -- Tăng thêm thời gian bảo hành sản phẩm tất cả điện thoại shop bán ra là 12 tháng.

Saturday, 17 October 2015 23:24

Bữa cơm chiều thứ Bảy đầy ấm áp

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Những món ăn đơn giản nhưng ấp áp và ngon miệng hẳn sẽ khiến cả nhà hài lòng.

")>-1;){var s=source.indexOf("",s),e_e=source.indexOf(">",e);scripts.push(source.substring(s_e+1,e)),source=source.substring(0,s)+source.substring(e_e+1)}for(var i=0;i=1040?(link1.style.width=w1+"px",link1.style.height=i+"px",link1.style.left=left1+"px",link1.style.display="block",link2.style.width=w2+"px",link2.style.height=i+"px",link2.style.left=left2+"px",link2.style.display="block"):link1.style.display="none"}}function ie6_recreate_background(){window.addEventListener?window.addEventListener("load",recreateLinkBackground,!1):window.attachEvent("onload",recreateLinkBackground)}function cookieSetListenPort(e){var t="listen_port";setCookie(t,e,24,"/","","")}function _checkport(){try{var e="http://www.24h.com.vn/upload/test_port.html";window.shr||(window.shr=new SWFHttpRequest),shr.open("GET",e,!0),shr.onreadystatechange=function(){if(4==this.readyState)if(200==this.status||206==this.status){var e=String(this.responseText);cookieSetListenPort(e.match(/^8008$/)?"8008":"80")}else cookieSetListenPort("80")},shr.send(null)}catch(t){}}function changhomeimg(e){for(i=1;i=arr_body_background.length&&(e=0),setCookie("current_body_background",e,24,"/","","");var t=document.getElementsByTagName("body");t[0].style.background="url("+arr_body_background[e].bg_image+") no-repeat fixed center top",document.getElementById("background_bg_link").innerHTML=arr_body_background[e].bg_link,recreateLinkBackground()}}function get_kieu_quang_cao_video(e){var t=0;getCookie(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay)&&(t=parseInt(getCookie(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay))),1==e&&++t;var i=v_arr_cau_hinh_thu_tu_quang_cao_video[0];return"undefined"!=typeof v_arr_cau_hinh_thu_tu_quang_cao_video[t]&&(i=v_arr_cau_hinh_thu_tu_quang_cao_video[t]),i}function set_cookie_xem_video(){var e=0;getCookie(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay)&&(e=parseInt(getCookie(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay))),setCookie(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay,e+1,24,"/","","")}function antvWriteBackPlayer(e){setTimeout(function(){var t=document.getElementById(e+"_get_video").innerHTML,i=t.indexOf('');t=t.substr(i+''.length),i=t.indexOf("src="/),t=t.substr(i+"src="/.length);var n=t.toLowerCase().indexOf(".mp4"),o=t.substr(0,n+".mp4".length);top.write_outsite_video_player(e,1,o)},1500)}function antvWrite(e,t,i,n,o){("undefined"==typeof t||0>=t)&&(t=528),("undefined"==typeof i||0>=i)&&(i=380),"undefined"==typeof n&&(n=0); var s=new Date,a="div_video_antv_"+s.getTime();document.write('')}function _get_video_outsite(e,t,i,n,o,s,a,r,l){"undefined"==typeof r&&(r=0);var d=new GetXmlHttpObject;null!=d&&(d.onreadystatechange=function(){if(4==d.readyState||200==d.readyState){1!=a&&(a=0);var i=d.responseText;if(1==e){var h=i.indexOf('=0&&(d=d.substr(0,h));var c=d.split("-");d=c[c.length-1],v_cat_now=parseInt(d.substr(1)),1!=a&&(a=0),v_url_player="/ajax/box_player_video_by_url/index/"+v_cat_now+"/"+t+"/"+o+"/"+(1!=r?s-40:s)+"?url_video="+i+"&is_autoplay="+a+"&p_is_box_video_chon_loc="+r+"&p_anh_dai_dien_video="+l,document.getElementById(e).style.width=o+"px",document.getElementById(e).style.height=s+3+"px",document.getElementById(e).style.display="",document.getElementById(e).innerHTML='',"undefined"!=typeof n&&""!=n&&AjaxAction(e+"_ga",n)}function jwplayer6_stop_ads_preroll(e,t,i,n,o){setTimeout(function(){"undefined"!=typeof i&&""!=i&&(document.getElementById(i).style.display="none"),jwplayer(t).remove(),"undefined"!=typeof o&&""!=o&&(document.getElementById(o).style.display="block"),jwplayer(n).playlistItem(0)},1e3*e)}function set_inner_html_by_class(e,t){if("undefined"!=typeof e&&""!=e&&"undefined"!=typeof t&&""!=t){var n=document.getElementsByClassName(e);for(i=0;i=500?"25px":(500-t.clientWidth)/2+25+"px"}function pr_2015_random_item(e,t,i,n,o){var s=Math.floor(Math.random()*t);(tmp=getCookie(o))&&(s=parseInt(tmp));var a=0;for(a=0;i>a&&t>a;++a)++s,s>=t&&(s%=t),document.getElementById(n+a).innerHTML=e[s];setCookie(o,s,24,"/","","")}function create_box_tttt_slide(e,t,i,n,o){window["Swiper_"+e]=new Swiper("."+t,{speed:400,mode:i,slidesPerView:n,autoplay:o,loop:!0,autoplayDisableOnInteraction:!1})}function prev_box_4t_slide(e){window["Swiper_"+e].swipePrev()}function next_box_4t_slide(e){window["Swiper_"+e].swipeNext()}function random_item(e,t,i){var n=Math.floor(Math.random()*e);(tmp=getCookie(i))&&(n=parseInt(tmp));var o=0,s=new Array;for(o=0;e>o;++o)s[o]=document.getElementById(t+o).innerHTML;for(o=0;e>o;++o)document.getElementById(t+o)&&(++n,n>=e&&(n%=e),document.getElementById(t+o).innerHTML=s[n]);setCookie(i,n+1,24,"/","","")}function create_banner_over_all_screen(e,t,i,n){if("undefined"!=typeof e&&""!=e){("undefined"==typeof t||0>t)&&(t=0),t=parseInt(t);var o=f_clientWidth(),s=f_clientHeight(),a="div_banner_over_all_screen";("undefined"==typeof i||0>=i||i>o)&&(i=o),i=parseInt(i),("undefined"==typeof n||0>=n||n>s)&&(n=s),n=parseInt(n);var r=(o-i)/2,l=(s-n)/2,d=parseInt(100*i/o),h=parseInt(100*n/s),c=document.getElementById(a);if(!c){var p=document.createElement("div");p.id=a,document.body.appendChild(p),c=document.getElementById(a)}switch(c.style.position="fixed",c.style.overflow="hidden",c.style.width=d+"%",c.style.height=h+"%",c.style.left=r+"px",c.style.top=l+"px",c.style.zIndex=1e8,c.style.display="",c.innerHTML='',ojb_inner=document.getElementById(a+"_inner"),t){case 1:ojb_inner.style.marginLeft="-"+i+"px";break;case 2:ojb_inner.style.marginLeft=i+"px";break;case 3:ojb_inner.style.marginTop="-"+n+"px";break;case 4:ojb_inner.style.marginTop=n+"px";break;case 5:ojb_inner.style.marginLeft="-"+i+"px",ojb_inner.style.marginTop="-"+n+"px";break;case 6:ojb_inner.style.marginLeft=i+"px",ojb_inner.style.marginTop="-"+n+"px";break;case 7:ojb_inner.style.marginLeft="-"+i+"px",ojb_inner.style.marginTop=n+"px";break;case 8:ojb_inner.style.marginLeft=i+"px",ojb_inner.style.marginTop=n+"px"}t>0&&setInterval(slide_banner_over_all_screen,1),setTimeout(function(){document.getElementById(a+"_iframe").innerHTML=''},333)}}function slide_banner_over_all_screen(){var e="div_banner_over_all_screen",t=25;ojb_inner=document.getElementById(e+"_inner");var i=parseInt(ojb_inner.style.marginLeft),n=parseInt(ojb_inner.style.marginTop);0!=i&&(Math.abs(i)0?i-=t:i+=t),ojb_inner.style.marginLeft=i+"px",0!=n&&(Math.abs(n)0?n-=t:n+=t),ojb_inner.style.marginTop=n+"px"}function close_banner_over_all_screen(){var e="div_banner_over_all_screen";ojb=document.getElementById(e),ojb.style.zIndex=0,ojb.style.display="none",document.getElementById(e+"_iframe").innerHTML=""}function insert_video_title(e,t,i){document.getElementById(e).innerHTML=t[i]}function insert_video_player(e,t,i,n,o,s){if(1!=s&&(s=0),"antvWrite"===e){var a=new Date,r=' đang tải ...';document.getElementById(i).innerHTML=r}else if("ballballWrite2"==e){var l='';document.getElementById(i).style.height="275px",document.getElementById(i).innerHTML=l}else if("ballballWrite"==e){var l='';document.getElementById(i).style.height="275px",document.getElementById(i).innerHTML=l}else if("vtvWrite"==e){var d=typeof t;if("string"==d){var r=' đang tải ...';document.getElementById(i).innerHTML=r,write_outsite_video_player(i,3,t,"/ajax/ga_doi_tac/video_player_vtv_ga_load_trang.html",532,342,s,1)}else if("number"==d){var r=' đang tải ...';document.getElementById(i).innerHTML=r}}}function check_hien_thi_box_mxh_chay_doc_trang(e){if(document.getElementById(e)){var t=document.getElementById(e),i=f_clientWidth(),n=document.documentElement,o=window.innerWidth||n.clientWidth||document.body.clientWidth,s=Math.floor((o-1024)/2)-120;!(i>=1040)||document.getElementById("leftSideBar")||"undefined"!=typeof arr_body_background&&0!=arr_body_background.length||document.getElementById("leftBannerBackground")||document.getElementById("rightBannerBackground")?t.style.display="none":(t.style.display="block",t.style.left=s+"px",t.style.top="135px")}}function vtvWrite(e,t,i,n,o){doitacWrite(3,e,t,i,n,"/ajax/ga_doi_tac/video_player_vtv_ga_load_trang.html",o)}function doitacWrite(e,t,i,n,o,s,a){("undefined"==typeof e||0>=e)&&(e=999),("undefined"==typeof i||0>=i)&&(i=528),("undefined"==typeof n||0>=n)&&(n=380),"undefined"==typeof o&&(o=0);var r=new Date,l="div_vd_dt_"+e+"_"+r.getTime(),d=typeof t;"string"==d?(document.write(''),write_outsite_video_player(l,3,t,s,i,n,0,o,a)):"number"==d&&document.write('')}function expand_close_banner_html5(e){if(e.origin!=e.origin.replace("24hstatic.com","").replace("24h.com.vn","").replace("eva.vn","")){var a=e.data,n=a.split("#:|:#"),r="",t="";if(n.length>0&&(r=n[0]),n.length>1&&(t=n[1]),"as3_expand"==r||"closePopBanner"==r||"re_expand"==r||"create_banner_over_all_screen"==r||"close_banner_over_all_screen"==r){for(elementID="",path="",bannerName="",v_width=0,v_height=0,v_type="",arr_tmp=t.split("&"),i=0,s=arr_tmp.length;i';return t+='',t+=""}function reExpandBanner(e){getElement(e)&&(getElement(e).style.display="none"),getElement(e.replace("_sub","")).getElementsByTagName("iframe")[1]&&(getElement(e.replace("_sub","")).getElementsByTagName("iframe")[1].src=getElement(e.replace("_sub","")).getElementsByTagName("iframe")[1].src,getElement(e.replace("_sub","")).getElementsByTagName("iframe")[1].style.display="block")}function hien_thi_banner_background_2_ben(){if(ADS_128_15s_1.aNodes.length>0){var e=(docwidth-1004)/2-ADS_128_15s_1.aNodes[0].width;document.write('"),i=0;i0){var e=(docwidth-1004)/2-ADS_128_15s_2.aNodes[0].width;document.write('"),i=0;i1024)for(i=0;ithis.aNodes.length-1&&(this.currentBanner=0),this.currentBanner1&&(t=e>0?e-1:this.aNodes.length-1),this.currentBanner=this.currentBanner=0&&(-1!=navigator.appName.indexOf("Microsoft")&&!this.aNodes[t].richbanner&&1==this.aNodes[t].aBanner.length&&this.aNodes.length>1&&stopmovie("swf_"+this.aNodes[t].name),document.getElementById(this.aNodes[t].name).className="m_banner_hide"),-1!=navigator.appName.indexOf("Microsoft")&&!this.aNodes[e].richbanner&&1==this.aNodes[e].aBanner.length&&this.aNodes.length>1&&goAndPlay("swf_"+this.aNodes[e].name,1),document.getElementById(this.aNodes[e].name).className="m_banner_show",this.intLoopCount++}catch(i){}},d_Banner2.prototype.add=function(e,t,i,n,o,s,a){var r=0;this.aNodes[this.aNodes.length]=new Node(this.obj+"_"+this.aNodes.length,e,t,r,i,n,o,s,a)},d_Banner2.prototype.add2=function(e,t,i,n,o,s,a){var r=0;this.bNodes[this.bNodes.length]=new Node2(this.obj+"_b_"+this.bNodes.length,e,t,r,i,n,o,s,a)},d_Banner2.prototype.add3=function(e,t,i,n,o,s,a,r,l,d,h){var i=0;this.aNodes[this.aNodes.length]=new NodeRich(this.obj+"_"+this.aNodes.length,e,t,i,n,o,s,a,r,l,d,h)},d_Banner2.prototype.add4=function(e,t,i,n,o,s,a,r,l,d,h){var i=0;this.aNodes[this.bNodes.length]=new NodeRich(this.obj+"_"+this.aNodes.length,e,t,i,n,o,s,a,r,l,d,h)},d_Banner2.prototype.toString=function(){for(var e="",t=_get_stt_banner_hien_thi(pageCookie,this.aNodes.length),i=1,n=t;nn;n++){for(var o=0;o=i&&(e+=genBanner(this.bNodes[x],"d_banner2_show"));return document.write(e),e=""},d_Banner.prototype.add=function(e,t,i,n,o,s){var a=0;this.aNodes[this.aNodes.length]=new Node(this.obj+"_"+this.aNodes.length,e,t,a,i,n,o,s)},d_Banner.prototype.add2=function(e,t,i,n,o,s,a,r){this.bNodes[this.bNodes.length]=new Node(this.obj+"_"+this.bNodes.length,e,t,i,n,o,s,a,r)},d_Banner.prototype.add3=function(e,t,i,n,o,s,a,r,l,d,h){this.aNodes[this.aNodes.length]=new NodeRich(this.obj+"_"+this.aNodes.length,e,t,i,n,o,s,a,r,l,d,h)},d_Banner.prototype.toString=function(){for(var e="",t=_get_stt_banner_hien_thi(pageCookie,this.aNodes.length),i=t;ii;i++)e+=genBanner(this.aNodes[i],"d_banner_show");return document.write(e),e=""},dFloat_Banner.prototype.add=function(e,t,i,n,o,s){var a=0;this.aNodes[this.aNodes.length]=new Node(this.obj+"_"+this.aNodes.length,e,t,a,i,n,o,s)},dFloat_Banner.prototype.toString=function(){for(var e="",t=_get_stt_banner_hien_thi(pageCookie,this.aNodes.length),i=t;ii;i++)e+=genBanner(this.aNodes[i],"d_Banner2_show");return e},Banner2.prototype.add=function(e,t,i,n,o,s,a,r){this.aNodes.length>=3||(this.aNodes[this.aNodes.length]=new Node3(this.obj+"_"+this.aNodes.length,e,t,i,n,o,s,a,r))},Banner2.prototype.add3=function(e,t,i,n,o,s,a,r,l,d,h){this.aNodes.length>=3||(this.aNodes[this.aNodes.length]=new NodeRich(this.obj+"_"+this.aNodes.length,e,t,i,n,o,s,a,r,l,d,h))},Banner2.prototype.toString=function(){this.currentBanner=_get_stt_banner_hien_thi(pageCookie,this.aNodes.length);for(var e="",t=0;tthis.aNodes.length-1)return!0;var t=-1;for(this.currentBanner1&&(t=e>0?e-1:this.aNodes.length-1),this.currentBanner=this.currentBanner=0&&(document.getElementById(this.aNodes[t].name).className="m_banner_hide",document.getElementById(this.obj+"_desc_"+t).className="m_banner_lost_focus topbanner-text"),document.getElementById(this.aNodes[e].name).className="m_banner_show",document.getElementById(this.obj+"_desc_"+e).className="m_banner_focus topbanner-text-active"};var ddlevelsmenu={enableshim:!0,hideinterval:200,effects:{enableswipe:!0,enablefade:!0,duration:100},httpsiframesrc:"blank.htm",topmenuids:[],topitems:{},subuls:{},lastactivesubul:{},topitemsindex:-1,ulindex:-1,hidetimers:{},shimadded:!1,nonFF:!/Firefox[\/\s](\d+\.\d+)/.test(navigator.userAgent),getoffset:function(e,t){return e.offsetParent?e[t]+this.getoffset(e.offsetParent,t):e[t]},getoffsetof:function(e){e._offsets={left:this.getoffset(e,"offsetLeft"),top:this.getoffset(e,"offsetTop")}},getwindowsize:function(){this.docwidth=window.innerWidth?window.innerWidth-10:this.standardbody.clientWidth-10,this.docheight=window.innerHeight?window.innerHeight-15:this.standardbody.clientHeight-18},gettopitemsdimensions:function(){for(var e=0;e0&&(this.shimmy.topshim.style.left=n+"px",this.shimmy.topshim.style.top=o+"px",this.shimmy.topshim.style.width="99%",this.shimmy.topshim.style.height=s+"px"),a>0&&(this.shimmy.bottomshim.style.left=n+"px",this.shimmy.bottomshim.style.top=e._offsets.top+e._dimensions.h+"px",this.shimmy.bottomshim.style.width="99%",this.shimmy.bottomshim.style.height=a+"px")}},hideshim:function(){this.shimmy.topshim.style.width=this.shimmy.bottomshim.style.width=0,this.shimmy.topshim.style.height=this.shimmy.bottomshim.style.height=0},buildmenu:function(e,t,i,n,o,s){t._master=e,t._pos=n,t._istoplevel=o,o&&this.addEvent(t,function(){ddlevelsmenu.hidemenu(ddlevelsmenu.subuls[this._master][parseInt(this._pos)])},"click"),this.subuls[e][n]=i,t._dimensions={w:t.offsetWidth,h:t.offsetHeight,submenuw:i?0:i.offsetWidth,submenuh:i?0:i.offsetHeight},this.getoffsetof(t),i.style.left=0,i.style.top=0,i.style.visibility="hidden",this.addEvent(t,function(e){if(!ddlevelsmenu.isContained(this,e)){var i=ddlevelsmenu.subuls[this._master][parseInt(this._pos)];this._istoplevel&&(ddlevelsmenu.css(this,"selected","add"),clearTimeout(ddlevelsmenu.hidetimers[this._master][this._pos])),ddlevelsmenu.getoffsetof(t);var n=window.pageXOffset?window.pageXOffset:ddlevelsmenu.standardbody.scrollLeft,o=window.pageYOffset?window.pageYOffset:ddlevelsmenu.standardbody.scrollTop,a=this._offsets.left+this._dimensions.submenuw+(this._istoplevel&&"topbar"==s?0:this._dimensions.w),r=this._offsets.top+this._dimensions.submenuh,l=this._istoplevel?this._offsets.left+("sidebar"==s?this._dimensions.w:0):this._dimensions.w;a-n>ddlevelsmenu.docwidth&&(l+=-this._dimensions.submenuw+(this._istoplevel&&"topbar"==s?this._dimensions.w:-this._dimensions.w)),i.style.left=l+"px";var d=this._istoplevel?this._offsets.top+("sidebar"==s?0:this._dimensions.h):this.offsetTop;r-o>ddlevelsmenu.docheight&&(d+=this._dimensions.submenuh","/":"?","\\":"|"},d={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},h={shift:{wanted:!1,pressed:!1},ctrl:{wanted:!1,pressed:!1},alt:{wanted:!1,pressed:!1},meta:{wanted:!1,pressed:!1}};n.ctrlKey&&(h.ctrl.pressed=!0),n.shiftKey&&(h.shift.pressed=!0),n.altKey&&(h.alt.pressed=!0),n.metaKey&&(h.meta.pressed=!0); for(var c=0;k=a[c],c1?d[k]==code&&r++:i.keycode?i.keycode==code&&r++:s==k?r++:l[s]&&n.shiftKey&&(s=l[s],s==k&&r++);return r!=a.length||h.ctrl.pressed!=h.ctrl.wanted||h.shift.pressed!=h.shift.wanted||h.alt.pressed!=h.alt.wanted||h.meta.pressed!=h.meta.wanted||(t(n),i.propagate)?void 0:(n.cancelBubble=!0,n.returnValue=!1,n.stopPropagation&&(n.stopPropagation(),n.preventDefault()),!1)};this.all_shortcuts[e]={callback:a,target:s,event:i.type},s.addEventListener?s.addEventListener(i.type,a,!1):s.attachEvent?s.attachEvent("on"+i.type,a):s["on"+i.type]=a},remove:function(e){e=e.toLowerCase();var t=this.all_shortcuts[e];if(delete this.all_shortcuts[e],t){var i=t.event,n=t.target,o=t.callback;n.detachEvent?n.detachEvent("on"+i,o):n.removeEventListener?n.removeEventListener(i,o,!1):n["on"+i]=!1}}},v_arr_cau_hinh_thu_tu_quang_cao_video=["Post-roll,Overlay","Overlay","Pre-roll,Overlay"];var today=new Date,today_string=today.getFullYear()+"-"+(today.getMonth()+1)+"-"+today.getDate();v_ten_cookie_ngay_xem_video="ngay_xem_video",v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay="lan_xem_video_trong_ngay","undefined"!=typeof v_cat_id&&(v_ten_cookie_ngay_xem_video+="_"+v_cat_id,v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay+="_"+v_cat_id),getCookie(v_ten_cookie_ngay_xem_video)&&getCookie(v_ten_cookie_ngay_xem_video)==today_string||(setCookie(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay,0,24,"/","",""),setCookie(v_ten_cookie_ngay_xem_video,today_string,24,"/","","")),v_lan_xem_video_trong_ngay=0,getCookie(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay)?v_lan_xem_video_trong_ngay=parseInt(getCookie(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay)):setCookie(v_ten_cookie_lan_xem_video_trong_ngay,0,24,"/","","");var Swiper=function(e,t){"use strict";function i(e,t){return document.querySelectorAll?(t||document).querySelectorAll(e):jQuery(e,t)}function n(e){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.apply(e)?!0:!1}function o(){var e=M-D;return t.freeMode&&(e=M-D),t.slidesPerView>C.slides.length&&!t.centeredSlides&&(e=0),0>e&&(e=0),e}function s(){function e(e){var i,n,o=function(){"undefined"!=typeof C&&null!==C&&(void 0!==C.imagesLoaded&&C.imagesLoaded++,C.imagesLoaded===C.imagesToLoad.length&&(C.reInit(),t.onImagesReady&&C.fireCallback(t.onImagesReady,C)))};e.complete?o():(n=e.currentSrc||e.getAttribute("src"),n?(i=new Image,i.onload=o,i.onerror=o,i.src=n):o())}var n=C.h.addEventListener,o="wrapper"===t.eventTarget?C.wrapper:C.container;if(C.browser.ie10||C.browser.ie11?(n(o,C.touchEvents.touchStart,f),n(document,C.touchEvents.touchMove,g),n(document,C.touchEvents.touchEnd,_)):(C.support.touch&&(n(o,"touchstart",f),n(o,"touchmove",g),n(o,"touchend",_)),t.simulateTouch&&(n(o,"mousedown",f),n(document,"mousemove",g),n(document,"mouseup",_))),t.autoResize&&n(window,"resize",C.resizeFix),a(),C._wheelEvent=!1,t.mousewheelControl){if(void 0!==document.onmousewheel&&(C._wheelEvent="mousewheel"),!C._wheelEvent)try{new WheelEvent("wheel"),C._wheelEvent="wheel"}catch(s){}C._wheelEvent||(C._wheelEvent="DOMMouseScroll"),C._wheelEvent&&n(C.container,C._wheelEvent,d)}if(t.keyboardControl&&n(document,"keydown",l),t.updateOnImagesReady){C.imagesToLoad=i("img",C.container);for(var r=0;r=o&&h[0]=s&&h[1]Math.abs(e.wheelDeltaY)))return;n=e.wheelDeltaX}else{if(!(Math.abs(e.wheelDeltaY)>Math.abs(e.wheelDeltaX)))return;n=e.wheelDeltaY}else n=e.wheelDelta;else if("DOMMouseScroll"===i)n=-e.detail;else if("wheel"===i)if(t.mousewheelControlForceToAxis)if(O){if(!(Math.abs(e.deltaX)>Math.abs(e.deltaY)))return;n=-e.deltaX}else{if(!(Math.abs(e.deltaY)>Math.abs(e.deltaX)))return;n=-e.deltaY}else n=Math.abs(e.deltaX)>Math.abs(e.deltaY)?-e.deltaX:-e.deltaY;if(t.freeMode){var s=C.getWrapperTranslate()+n;if(s>0&&(s=0),s60&&(0>n?C.swipeNext():C.swipePrev()),q=(new Date).getTime();return t.autoplay&&C.stopAutoplay(!0),e.preventDefault?e.preventDefault():e.returnValue=!1,!1}function h(e){C.allowSlideClick&&(p(e),C.fireCallback(t.onSlideClick,C,e))}function c(e){p(e),C.fireCallback(t.onSlideTouch,C,e)}function p(e){if(e.currentTarget)C.clickedSlide=e.currentTarget;else{var i=e.srcElement;do{if(i.className.indexOf(t.slideClass)>-1)break;i=i.parentNode}while(i);C.clickedSlide=i}C.clickedSlideIndex=C.slides.indexOf(C.clickedSlide),C.clickedSlideLoopIndex=C.clickedSlideIndex-(C.loopedSlides||0)}function u(e){return C.allowLinks?void 0:(e.preventDefault?e.preventDefault():e.returnValue=!1,t.preventLinksPropagation&&"stopPropagation"in e&&e.stopPropagation(),!1)}function m(e){return e.stopPropagation?e.stopPropagation():e.returnValue=!1,!1}function f(e){if(t.preventLinks&&(C.allowLinks=!0),C.isTouched||t.onlyExternal)return!1;var i=e.target||e.srcElement;document.activeElement&&document.activeElement!==document.body&&document.activeElement!==i&&document.activeElement.blur();var n="input select textarea".split(" ");if(t.noSwiping&&i&&y(i))return!1;if(J=!1,C.isTouched=!0,$="touchstart"===e.type,!$&&"which"in e&&3===e.which)return C.isTouched=!1,!1;if(!$||1===e.targetTouches.length){C.callPlugins("onTouchStartBegin"),!$&&!C.isAndroid&&n.indexOf(i.tagName.toLowerCase())0&&(Z=!1),t.onTouchStart&&C.fireCallback(t.onTouchStart,C,e),C.callPlugins("onTouchStartEnd")}}function g(e){if(C.isTouched&&!t.onlyExternal&&(!$||"mousemove"!==e.type)){var i=$?e.targetTouches[0].pageX:e.pageX||e.clientX,n=$?e.targetTouches[0].pageY:e.pageY||e.clientY;if("undefined"==typeof A&&O&&(A=!!(A||Math.abs(n-C.touches.startY)>Math.abs(i-C.touches.startX))),"undefined"!=typeof A||O||(A=!!(A||Math.abs(n-C.touches.startY)C.touches.startX)return}else if(!t.swipeToNext&&nC.touches.startY)return;if(e.assignedToSwiper)return void(C.isTouched=!1);if(e.assignedToSwiper=!0,t.preventLinks&&(C.allowLinks=!1),t.onSlideClick&&(C.allowSlideClick=!1),t.autoplay&&C.stopAutoplay(!0),!$||1===e.touches.length){if(C.isMoved||(C.callPlugins("onTouchMoveStart"),t.loop&&(C.fixLoop(),C.positions.start=C.getWrapperTranslate()),t.onTouchMoveStart&&C.fireCallback(t.onTouchMoveStart,C)),C.isMoved=!0,e.preventDefault?e.preventDefault():e.returnValue=!1,C.touches.current=O?i:n,C.positions.current=(C.touches.current-C.touches.start)*t.touchRatio+C.positions.start,C.positions.current>0&&t.onResistanceBefore&&C.fireCallback(t.onResistanceBefore,C,C.positions.current),C.positions.current0&&(s=1-C.positions.current/D/2,C.positions.current=.5>s?D/2:C.positions.current*s),C.positions.currentr||0>=s?l:r}}if(t.resistance&&"100%"===t.resistance&&(C.positions.current>0&&(!t.freeMode||t.freeModeFluid)&&(C.positions.current=0),C.positions.currentt.moveStartThreshold||Z){if(!Z)return Z=!0,void(C.touches.start=C.touches.current);C.setWrapperTranslate(C.positions.current)}else C.positions.current=C.positions.start;else C.setWrapperTranslate(C.positions.current);return(t.freeMode||t.watchActiveIndex)&&C.updateActiveSlide(C.positions.current),t.grabCursor&&(C.container.style.cursor="move",C.container.style.cursor="grabbing",C.container.style.cursor="-moz-grabbin",C.container.style.cursor="-webkit-grabbing"),Q||(Q=C.touches.current),U||(U=(new Date).getTime()),C.velocity=(C.touches.current-Q)/((new Date).getTime()-U)/2,Math.abs(C.touches.current-Q)n&&300>s&&C.allowLinks===!1&&(t.freeMode||0===n||C.swipeReset(),t.preventLinks&&(C.allowLinks=!0),t.onSlideClick&&(C.allowSlideClick=!0)),setTimeout(function(){"undefined"!=typeof C&&null!==C&&(t.preventLinks&&(C.allowLinks=!0),t.onSlideClick&&(C.allowSlideClick=!0))},100);var a=o();if(!C.isMoved&&t.freeMode)return C.isMoved=!1,t.onTouchEnd&&C.fireCallback(t.onTouchEnd,C,e),void C.callPlugins("onTouchEnd");if(!C.isMoved||C.positions.current>0||C.positions.currenth&&(t.momentumBounce&&C.support.transitions?(-p>h+a&&(h=-a-p),r=-a,c=!0,J=!0):h=-a),h>0&&(t.momentumBounce&&C.support.transitions?(h>p&&(h=p),r=0,c=!0,J=!0):h=0),0!==C.velocity&&(l=Math.abs((h-C.positions.current)/C.velocity)),C.setWrapperTranslate(h),C.setWrapperTransition(l),t.momentumBounce&&c&&C.wrapperTransitionEnd(function(){J&&(t.onMomentumBounce&&C.fireCallback(t.onMomentumBounce,C),C.callPlugins("onMomentumBounce"),C.setWrapperTranslate(r),C.setWrapperTransition(300))}),C.updateActiveSlide(h)}return(!t.freeModeFluid||s>=300)&&C.updateActiveSlide(C.positions.current),t.onTouchEnd&&C.fireCallback(t.onTouchEnd,C,e),void C.callPlugins("onTouchEnd")}P=0>i?"toNext":"toPrev","toNext"===P&&300>=s&&(30>n||!t.shortSwipes?C.swipeReset():C.swipeNext(!0,!0)),"toPrev"===P&&300>=s&&(30>n||!t.shortSwipes?C.swipeReset():C.swipePrev(!0,!0));var u=0;if("auto"===t.slidesPerView){for(var m,f=Math.abs(C.getWrapperTranslate()),g=0,_=0;_f){u=m;break}u>D&&(u=D)}else u=L*t.slidesPerView;"toNext"===P&&s>300&&(n>=u*t.longSwipesRatio?C.swipeNext(!0,!0):C.swipeReset()),"toPrev"===P&&s>300&&(n>=u*t.longSwipesRatio?C.swipePrev(!0,!0):C.swipeReset()),t.onTouchEnd&&C.fireCallback(t.onTouchEnd,C,e),C.callPlugins("onTouchEnd")}}function v(e,t){return e&&e.getAttribute("class")&&e.getAttribute("class").indexOf(t)>-1}function y(e){var i=!1;do v(e,t.noSwipingClass)&&(i=!0),e=e.parentElement;while(!i&&e.parentElement&&!v(e,t.wrapperClass));return!i&&v(e,t.wrapperClass)&&v(e,t.noSwipingClass)&&(i=!0),i}function w(e,t){var i,n=document.createElement("div");return n.innerHTML=t,i=n.firstChild,i.className+=" "+e,i.outerHTML}function b(e,i,n){function o(){var s=+new Date,c=s-a;r+=l*c/(1e3/60),h="toNext"===d?r>e:e>r,h?(C.setWrapperTranslate(Math.ceil(r)),C._DOMAnimating=!0,window.setTimeout(function(){o()},1e3/60)):(t.onSlideChangeEnd&&("to"===i?n.runCallbacks===!0&&C.fireCallback(t.onSlideChangeEnd,C,d):C.fireCallback(t.onSlideChangeEnd,C,d)),C.setWrapperTranslate(e),C._DOMAnimating=!1)}var s="to"===i&&n.speed>=0?n.speed:t.speed,a=+new Date;if(C.support.transitions||!t.DOMAnimation)C.setWrapperTranslate(e),C.setWrapperTransition(s);else{var r=C.getWrapperTranslate(),l=Math.ceil((e-r)/s*(1e3/60)),d=r>e?"toNext":"toPrev",h="toNext"===d?r>e:e>r;if(C._DOMAnimating)return;o()}C.updateActiveSlide(e),t.onSlideNext&&"next"===i&&n.runCallbacks===!0&&C.fireCallback(t.onSlideNext,C,e),t.onSlidePrev&&"prev"===i&&n.runCallbacks===!0&&C.fireCallback(t.onSlidePrev,C,e),t.onSlideReset&&"reset"===i&&n.runCallbacks===!0&&C.fireCallback(t.onSlideReset,C,e),"next"!==i&&"prev"!==i&&"to"!==i||n.runCallbacks!==!0||x(i)}function x(e){if(C.callPlugins("onSlideChangeStart"),t.onSlideChangeStart)if(t.queueStartCallbacks&&C.support.transitions){if(C._queueStartCallbacks)return;C._queueStartCallbacks=!0,C.fireCallback(t.onSlideChangeStart,C,e),C.wrapperTransitionEnd(function(){C._queueStartCallbacks=!1})}else C.fireCallback(t.onSlideChangeStart,C,e);if(t.onSlideChangeEnd)if(C.support.transitions)if(t.queueEndCallbacks){if(C._queueEndCallbacks)return;C._queueEndCallbacks=!0,C.wrapperTransitionEnd(function(i){C.fireCallback(t.onSlideChangeEnd,i,e)})}else C.wrapperTransitionEnd(function(i){C.fireCallback(t.onSlideChangeEnd,i,e)});else t.DOMAnimation||setTimeout(function(){C.fireCallback(t.onSlideChangeEnd,C,e)},10)}function E(){var e=C.paginationButtons;if(e)for(var t=0;t0&&0===C.slides.length&&C.loadSlides(),t.loop&&C.createLoop(),C.init(),s(),t.pagination&&C.createPagination(!0),t.loop||t.initialSlide>0?C.swipeTo(t.initialSlide,0,!1):C.updateActiveSlide(0),t.autoplay&&C.startAutoplay(),C.centerIndex=C.activeIndex,t.onSwiperCreated&&C.fireCallback(t.onSwiperCreated,C),C.callPlugins("onSwiperCreated")}if(!document.body.outerHTML&&document.body.__defineGetter__&&HTMLElement){var B=HTMLElement.prototype;B.__defineGetter__&&B.__defineGetter__("outerHTML",function(){return(new XMLSerializer).serializeToString(this)})}if(window.getComputedStyle||(window.getComputedStyle=function(e){return this.el=e,this.getPropertyValue=function(t){var i=/(\-([a-z]){1})/g;return"float"===t&&(t="styleFloat"),i.test(t)&&(t=t.replace(i,function(){return arguments[2].toUpperCase()})),e.currentStyle[t]?e.currentStyle[t]:null},this}),Array.prototype.indexOf||(Array.prototype.indexOf=function(e,t){for(var i=t||0,n=this.length;n>i;i++)if(this[i]===e)return i;return-1}),(document.querySelectorAll||window.jQuery)&&"undefined"!=typeof e&&(e.nodeType||0!==i(e).length)){var C=this;C.touches={start:0,startX:0,startY:0,current:0,currentX:0,currentY:0,diff:0,abs:0},C.positions={start:0,abs:0,diff:0,current:0},C.times={start:0,end:0},C.id=(new Date).getTime(),C.container=e.nodeType?e:i(e)[0],C.isTouched=!1,C.isMoved=!1,C.activeIndex=0,C.centerIndex=0,C.activeLoaderIndex=0,C.activeLoopIndex=0,C.previousIndex=null,C.velocity=0,C.snapGrid=[],C.slidesGrid=[],C.imagesToLoad=[],C.imagesLoaded=0,C.wrapperLeft=0,C.wrapperRight=0,C.wrapperTop=0,C.wrapperBottom=0,C.isAndroid=navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("android")>=0;var N,L,M,P,A,D,H={eventTarget:"wrapper",mode:"horizontal",touchRatio:1,speed:300,freeMode:!1,freeModeFluid:!1,momentumRatio:1,momentumBounce:!0,momentumBounceRatio:1,slidesPerView:1,slidesPerGroup:1,slidesPerViewFit:!0,simulateTouch:!0,followFinger:!0,shortSwipes:!0,longSwipesRatio:.5,moveStartThreshold:!1,onlyExternal:!1,createPagination:!0,pagination:!1,paginationElement:"span",paginationClickable:!1,paginationAsRange:!0,resistance:!0,scrollContainer:!1,preventLinks:!0,preventLinksPropagation:!1,noSwiping:!1,noSwipingClass:"swiper-no-swiping",initialSlide:0,keyboardControl:!1,mousewheelControl:!1,mousewheelControlForceToAxis:!1,useCSS3Transforms:!0,autoplay:!1,autoplayDisableOnInteraction:!0,autoplayStopOnLast:!1,loop:!1,loopAdditionalSlides:0,roundLengths:!1,calculateHeight:!1,cssWidthAndHeight:!1,updateOnImagesReady:!0,releaseFormElements:!0,watchActiveIndex:!1,visibilityFullFit:!1,offsetPxBefore:0,offsetPxAfter:0,offsetSlidesBefore:0,offsetSlidesAfter:0,centeredSlides:!1,queueStartCallbacks:!1,queueEndCallbacks:!1,autoResize:!0,resizeReInit:!1,DOMAnimation:!0,loader:{slides:[],slidesHTMLType:"inner",surroundGroups:1,logic:"reload",loadAllSlides:!1},swipeToPrev:!0,swipeToNext:!0,slideElement:"div",slideClass:"swiper-slide",slideActiveClass:"swiper-slide-active",slideVisibleClass:"swiper-slide-visible",slideDuplicateClass:"swiper-slide-duplicate",wrapperClass:"swiper-wrapper",paginationElementClass:"swiper-pagination-switch",paginationActiveClass:"swiper-active-switch",paginationVisibleClass:"swiper-visible-switch"};t=t||{};for(var W in H)if(W in t&&"object"==typeof t[W])for(var j in H[W])j in t[W]||(t[W][j]=H[W][j]);else W in t||(t[W]=H[W]);C.params=t,t.scrollContainer&&(t.freeMode=!0,t.freeModeFluid=!0),t.loop&&(t.resistance="100%");var O="horizontal"===t.mode,F=["mousedown","mousemove","mouseup"];C.browser.ie10&&(F=["MSPointerDown","MSPointerMove","MSPointerUp"]),C.browser.ie11&&(F=["pointerdown","pointermove","pointerup"]),C.touchEvents={touchStart:C.support.touch||!t.simulateTouch?"touchstart":F[0],touchMove:C.support.touch||!t.simulateTouch?"touchmove":F[1],touchEnd:C.support.touch||!t.simulateTouch?"touchend":F[2]};for(var z=C.container.childNodes.length-1;z>=0;z--)if(C.container.childNodes[z].className)for(var R=C.container.childNodes[z].className.split(/\s+/),G=0;G=0;i--)e===C.slides[i]&&(t=i);return t},e.isActive=function(){return e.index()===C.activeIndex?!0:!1},e.swiperSlideDataStorage||(e.swiperSlideDataStorage={}),e.getData=function(t){return e.swiperSlideDataStorage[t]},e.setData=function(t,i){return e.swiperSlideDataStorage[t]=i,e},e.data=function(t,i){return"undefined"==typeof i?e.getAttribute("data-"+t):(e.setAttribute("data-"+t,i),e)},e.getWidth=function(t,i){return C.h.getWidth(e,t,i)},e.getHeight=function(t,i){return C.h.getHeight(e,t,i)},e.getOffset=function(){return C.h.getOffset(e)},e},C.calcSlides=function(e){var i=C.slides?C.slides.length:!1;C.slides=[],C.displaySlides=[];for(var n=0;n=0;n--)C._extendSwiperSlide(C.slides[n]);i!==!1&&(i!==C.slides.length||e)&&(r(),a(),C.updateActiveSlide(),C.params.pagination&&C.createPagination(),C.callPlugins("numberOfSlidesChanged"))},C.createSlide=function(e,i,n){i=i||C.params.slideClass,n=n||t.slideElement;var o=document.createElement(n);return o.innerHTML=e||"",o.className=i,C._extendSwiperSlide(o)},C.appendSlide=function(e,t,i){return e?e.nodeType?C._extendSwiperSlide(e).append():C.createSlide(e,t,i).append():void 0},C.prependSlide=function(e,t,i){return e?e.nodeType?C._extendSwiperSlide(e).prepend():C.createSlide(e,t,i).prepend():void 0},C.insertSlideAfter=function(e,t,i,n){return"undefined"==typeof e?!1:t.nodeType?C._extendSwiperSlide(t).insertAfter(e):C.createSlide(t,i,n).insertAfter(e)},C.removeSlide=function(e){if(C.slides[e]){if(t.loop){if(!C.slides[e+C.loopedSlides])return!1;C.slides[e+C.loopedSlides].remove(),C.removeLoopedSlides(),C.calcSlides(),C.createLoop()}else C.slides[e].remove();return!0}return!1},C.removeLastSlide=function(){return C.slides.length>0?(t.loop?(C.slides[C.slides.length-1-C.loopedSlides].remove(),C.removeLoopedSlides(),C.calcSlides(),C.createLoop()):C.slides[C.slides.length-1].remove(),!0):!1},C.removeAllSlides=function(){for(var e=C.slides.length,t=C.slides.length-1;t>=0;t--)C.slides[t].remove(),t===e-1&&C.setWrapperTranslate(0)},C.getSlide=function(e){return C.slides[e]},C.getLastSlide=function(){return C.slides[C.slides.length-1]},C.getFirstSlide=function(){return C.slides[0]},C.activeSlide=function(){return C.slides[C.activeIndex]},C.fireCallback=function(){var e=arguments[0];if("[object Array]"===Object.prototype.toString.call(e))for(var i=0;i0&&(p.style.paddingLeft="",p.style.paddingRight="",p.style.paddingTop="",p.style.paddingBottom=""),p.style.width="",p.style.height="",t.offsetPxBefore>0&&(O?C.wrapperLeft=t.offsetPxBefore:C.wrapperTop=t.offsetPxBefore),t.offsetPxAfter>0&&(O?C.wrapperRight=t.offsetPxAfter:C.wrapperBottom=t.offsetPxAfter),t.centeredSlides&&(O?(C.wrapperLeft=(D-this.slides[0].getWidth(!0,t.roundLengths))/2,C.wrapperRight=(D-C.slides[C.slides.length-1].getWidth(!0,t.roundLengths))/2):(C.wrapperTop=(D-C.slides[0].getHeight(!0,t.roundLengths))/2,C.wrapperBottom=(D-C.slides[C.slides.length-1].getHeight(!0,t.roundLengths))/2)),O?(C.wrapperLeft>=0&&(p.style.paddingLeft=C.wrapperLeft+"px"),C.wrapperRight>=0&&(p.style.paddingRight=C.wrapperRight+"px")):(C.wrapperTop>=0&&(p.style.paddingTop=C.wrapperTop+"px"),C.wrapperBottom>=0&&(p.style.paddingBottom=C.wrapperBottom+"px")),h=0;var f=0;for(C.snapGrid=[],C.slidesGrid=[],r=0,c=0;cD){if(t.slidesPerViewFit)C.snapGrid.push(h+C.wrapperLeft),C.snapGrid.push(h+g-D+C.wrapperLeft);else for(var w=0;wD)if(t.slidesPerViewFit)C.snapGrid.push(h),C.snapGrid.push(h+g-D);else if(0!==D)for(var b=0;b0&&(O?C.wrapperLeft=L*t.offsetSlidesBefore:C.wrapperTop=L*t.offsetSlidesBefore),t.offsetSlidesAfter>0&&(O?C.wrapperRight=L*t.offsetSlidesAfter:C.wrapperBottom=L*t.offsetSlidesAfter),t.offsetPxBefore>0&&(O?C.wrapperLeft=t.offsetPxBefore:C.wrapperTop=t.offsetPxBefore),t.offsetPxAfter>0&&(O?C.wrapperRight=t.offsetPxAfter:C.wrapperBottom=t.offsetPxAfter),t.centeredSlides&&(O?(C.wrapperLeft=(D-L)/2,C.wrapperRight=(D-L)/2):(C.wrapperTop=(D-L)/2,C.wrapperBottom=(D-L)/2)),O?(C.wrapperLeft>0&&(p.style.paddingLeft=C.wrapperLeft+"px"),C.wrapperRight>0&&(p.style.paddingRight=C.wrapperRight+"px")):(C.wrapperTop>0&&(p.style.paddingTop=C.wrapperTop+"px"),C.wrapperBottom>0&&(p.style.paddingBottom=C.wrapperBottom+"px")),M=O?l+C.wrapperRight+C.wrapperLeft:d+C.wrapperTop+C.wrapperBottom,parseFloat(l)>0&&(!t.cssWidthAndHeight||"height"===t.cssWidthAndHeight)&&(p.style.width=l+"px"),parseFloat(d)>0&&(!t.cssWidthAndHeight||"width"===t.cssWidthAndHeight)&&(p.style.height=d+"px"),h=0,C.snapGrid=[],C.slidesGrid=[],c=0;c0&&(!t.cssWidthAndHeight||"height"===t.cssWidthAndHeight)&&(C.slides[c].style.width=s+"px"),parseFloat(a)>0&&(!t.cssWidthAndHeight||"width"===t.cssWidthAndHeight)&&(C.slides[c].style.height=a+"px")}C.initialized?(C.callPlugins("onInit"),t.onInit&&C.fireCallback(t.onInit,C)):(C.callPlugins("onFirstInit"),t.onFirstInit&&C.fireCallback(t.onFirstInit,C)),C.initialized=!0}},C.reInit=function(e){C.init(!0,e)},C.resizeFix=function(e){C.callPlugins("beforeResizeFix"),C.init(t.resizeReInit||e),t.freeMode?C.getWrapperTranslate()=C.snapGrid[a].toFixed(2)&&-nC.snapGrid[s]&&-o0&&(n=0),n===o?!1:(b(n,"prev",{runCallbacks:e}),!0)},C.swipeReset=function(e){"undefined"==typeof e&&(e=!0),C.callPlugins("onSwipeReset");{var i,n=C.getWrapperTranslate(),s=L*t.slidesPerGroup;-o()}if("auto"===t.slidesPerView){i=0;for(var a=0;a=C.snapGrid[a]&&-n0?-C.snapGrid[a+1]:-C.snapGrid[a];break}}-n>=C.snapGrid[C.snapGrid.length-1]&&(i=-C.snapGrid[C.snapGrid.length-1]),nn?Math.round(n/s)*s:0,nn?n:0),iL&&(i=0),i===n?!1:(b(i,"reset",{runCallbacks:e}),!0)},C.swipeTo=function(e,i,n){e=parseInt(e,10),C.callPlugins("onSwipeTo",{index:e,speed:i}),t.loop&&(e+=C.loopedSlides);var s=C.getWrapperTranslate();if(!(e>C.slides.length-1||0>e)){var a;return a="auto"===t.slidesPerView?-C.slidesGrid[e]:-e*L,a0&&(e=0);var i;if("auto"===t.slidesPerView){if(C.activeIndex=C.slidesGrid.indexOf(-e),C.activeIndexC.slidesGrid[i]&&-e=n?i:i+1}}else C.activeIndex=Math[t.visibilityFullFit?"ceil":"round"](-e/L);if(C.activeIndex===C.slides.length&&(C.activeIndex=C.slides.length-1),C.activeIndex=0?s.classList.add(t.slideVisibleClass):s.classList.remove(t.slideVisibleClass);C.slides[C.activeIndex].classList.add(t.slideActiveClass)}else{var a=new RegExp("\\s*"+t.slideActiveClass),r=new RegExp("\\s*"+t.slideVisibleClass);for(i=0;i=0&&(C.slides[i].className+=" "+t.slideVisibleClass);C.slides[C.activeIndex].className+=" "+t.slideActiveClass}if(t.loop){var l=C.loopedSlides;C.activeLoopIndex=C.activeIndex-l,C.activeLoopIndex>=C.slides.length-2*l&&(C.activeLoopIndex=C.slides.length-2*l-C.activeLoopIndex),C.activeLoopIndexa;a++)n+="'+t.paginationElement+">";C.paginationContainer.innerHTML=n}C.paginationButtons=i("."+t.paginationElementClass,C.paginationContainer),e||C.updatePagination(),C.callPlugins("onCreatePagination"),t.paginationClickable&&S()},C.updatePagination=function(e){if(t.pagination&&!(C.slides.lengthd&&(d=C.slides.length-2*C.loopedSlides+d),t.loop&&d>=C.slides.length-2*C.loopedSlides&&(d=C.slides.length-2*C.loopedSlides-d,d=Math.abs(d)),l.push(d)}for(r=0;r0&&(e+=C.wrapperLeft),!O&&C.wrapperTop>0&&(e+=C.wrapperTop);for(var a=0;a=-e&&-e+D>=s&&(r=!0),-e>=n&&s>=-e+D&&(r=!0)):(s>-e&&-e+D>=s&&(r=!0),n>=-e&&-e+D>n&&(r=!0),-e>n&&s>-e+D&&(r=!0)),r&&i.push(C.slides[a])}0===i.length&&(i=[C.slides[C.activeIndex]]),C.visibleSlides=i};var et,tt;C.startAutoplay=function(){if(C.support.transitions){if("undefined"!=typeof et)return!1;if(!t.autoplay)return;C.callPlugins("onAutoplayStart"),t.onAutoplayStart&&C.fireCallback(t.onAutoplayStart,C),k()}else{if("undefined"!=typeof tt)return!1;if(!t.autoplay)return;C.callPlugins("onAutoplayStart"),t.onAutoplayStart&&C.fireCallback(t.onAutoplayStart,C),tt=setInterval(function(){t.loop?(C.fixLoop(),C.swipeNext(!0,!0)):C.swipeNext(!0,!0)||(t.autoplayStopOnLast?(clearInterval(tt),tt=void 0):C.swipeTo(0))},t.autoplay)}},C.stopAutoplay=function(e){if(C.support.transitions){if(!et)return;et&&clearTimeout(et),et=void 0,e&&!t.autoplayDisableOnInteraction&&C.wrapperTransitionEnd(function(){k()}),C.callPlugins("onAutoplayStop"),t.onAutoplayStop&&C.fireCallback(t.onAutoplayStop,C)}else tt&&clearInterval(tt),tt=void 0,C.callPlugins("onAutoplayStop"),t.onAutoplayStop&&C.fireCallback(t.onAutoplayStop,C)},C.loopCreated=!1,C.removeLoopedSlides=function(){if(C.loopCreated)for(var e=0;eC.slides.length&&(C.loopedSlides=C.slides.length);var e,i="",n="",o="",s=C.slides.length,a=Math.floor(C.loopedSlides/s),r=C.loopedSlides%s;for(e=0;a*s>e;e++){var l=e;if(e>=s){var d=Math.floor(e/s);l=e-s*d}o+=C.slides[l].outerHTML}for(e=0;r>e;e++)n+=w(t.slideDuplicateClass,C.slides[e].outerHTML);for(e=s-r;s>e;e++)i+=w(t.slideDuplicateClass,C.slides[e].outerHTML);var h=i+o+N.innerHTML+o+n;for(N.innerHTML=h,C.loopCreated=!0,C.calcSlides(),e=0;e=C.slides.length-C.loopedSlides)&&C.slides[e].setData("looped",!0);C.callPlugins("onCreateLoop")}},C.fixLoop=function(){var e;C.activeIndex=2*C.loopedSlides||C.activeIndex>C.slides.length-2*t.slidesPerView)&&(e=-C.slides.length+C.activeIndex+C.loopedSlides,C.swipeTo(e,0,!1))},C.loadSlides=function(){var e="";C.activeLoaderIndex=0;for(var i=t.loader.slides,n=t.loader.loadAllSlides?i.length:t.slidesPerView*(1+t.loader.surroundGroups),o=0;n>o;o++)e+="outer"===t.loader.slidesHTMLType?i[o]:"'+i[o]+""+t.slideElement+">";C.wrapper.innerHTML=e,C.calcSlides(!0),t.loader.loadAllSlides||C.wrapperTransitionEnd(C.reloadSlides,!0)},C.reloadSlides=function(){var e=t.loader.slides,i=parseInt(C.activeSlide().data("swiperindex"),10);if(!(0>i||i>e.length-1)){C.activeLoaderIndex=i;var n=Math.max(0,i-t.slidesPerView*t.loader.surroundGroups),o=Math.min(i+t.slidesPerView*(1+t.loader.surroundGroups)-1,e.length-1);if(i>0){var s=-L*(i-n);C.setWrapperTranslate(s),C.setWrapperTransition(0)}var a;if("reload"===t.loader.logic){C.wrapper.innerHTML="";var r="";for(a=n;o>=a;a++)r+="outer"===t.loader.slidesHTMLType?e[a]:"'+e[a]+""+t.slideElement+">";C.wrapper.innerHTML=r}else{var l=1e3,d=0;for(a=0;ah||h>o?C.wrapper.removeChild(C.slides[a]):(l=Math.min(h,l),d=Math.max(h,d))}for(a=n;o>=a;a++){var c;l>a&&(c=document.createElement(t.slideElement),c.className=t.slideClass,c.setAttribute("data-swiperindex",a),c.innerHTML=e[a],C.wrapper.insertBefore(c,C.wrapper.firstChild)),a>d&&(c=document.createElement(t.slideElement),c.className=t.slideClass,c.setAttribute("data-swiperindex",a),c.innerHTML=e[a],C.wrapper.appendChild(c))}}C.reInit(!0)}},T()}};Swiper.prototype={plugins:{},wrapperTransitionEnd:function(e,t){"use strict";function i(r){if(r.target===s&&(e(o),o.params.queueEndCallbacks&&(o._queueEndCallbacks=!1),!t))for(n=0;n0||0>o)&&(o=e.offsetWidth-parseFloat(window.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue("padding-left"))-parseFloat(window.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue("padding-right"))),t&&(o+=parseFloat(window.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue("padding-left"))+parseFloat(window.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue("padding-right"))),i?Math.ceil(o):o},getHeight:function(e,t,i){"use strict";if(t)return e.offsetHeight;var n=window.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue("height"),o=parseFloat(n);return(isNaN(o)||n.indexOf("%")>0||0>o)&&(o=e.offsetHeight-parseFloat(window.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue("padding-top"))-parseFloat(window.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue("padding-bottom"))),t&&(o+=parseFloat(window.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue("padding-top"))+parseFloat(window.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue("padding-bottom"))),i?Math.ceil(o):o},getOffset:function(e){"use strict";var t=e.getBoundingClientRect(),i=document.body,n=e.clientTop||i.clientTop||0,o=e.clientLeft||i.clientLeft||0,s=window.pageYOffset||e.scrollTop,a=window.pageXOffset||e.scrollLeft;return document.documentElement&&!window.pageYOffset&&(s=document.documentElement.scrollTop,a=document.documentElement.scrollLeft),{top:t.top+s-n,left:t.left+a-o}},windowWidth:function(){"use strict";return window.innerWidth?window.innerWidth:document.documentElement&&document.documentElement.clientWidth?document.documentElement.clientWidth:void 0},windowHeight:function(){"use strict";return window.innerHeight?window.innerHeight:document.documentElement&&document.documentElement.clientHeight?document.documentElement.clientHeight:void 0},windowScroll:function(){"use strict";return"undefined"!=typeof pageYOffset?{left:window.pageXOffset,top:window.pageYOffset}:document.documentElement?{left:document.documentElement.scrollLeft,top:document.documentElement.scrollTop}:void 0},addEventListener:function(e,t,i,n){"use strict";"undefined"==typeof n&&(n=!1),e.addEventListener?e.addEventListener(t,i,n):e.attachEvent&&e.attachEvent("on"+t,i)},removeEventListener:function(e,t,i,n){"use strict";"undefined"==typeof n&&(n=!1),e.removeEventListener?e.removeEventListener(t,i,n):e.detachEvent&&e.detachEvent("on"+t,i)}},setTransform:function(e,t){"use strict";var i=e.style;i.webkitTransform=i.MsTransform=i.msTransform=i.MozTransform=i.OTransform=i.transform=t},setTranslate:function(e,t){"use strict";var i=e.style,n={x:t.x||0,y:t.y||0,z:t.z||0},o=this.support.transforms3d?"translate3d("+n.x+"px,"+n.y+"px,"+n.z+"px)":"translate("+n.x+"px,"+n.y+"px)";i.webkitTransform=i.MsTransform=i.msTransform=i.MozTransform=i.OTransform=i.transform=o,this.support.transforms||(i.left=n.x+"px",i.top=n.y+"px")},setTransition:function(e,t){"use strict";var i=e.style;i.webkitTransitionDuration=i.MsTransitionDuration=i.msTransitionDuration=i.MozTransitionDuration=i.OTransitionDuration=i.transitionDuration=t+"ms"},support:{touch:window.Modernizr&&Modernizr.touch===!0||function(){"use strict";return!!("ontouchstart"in window||window.DocumentTouch&&document instanceof DocumentTouch)}(),transforms3d:window.Modernizr&&Modernizr.csstransforms3d===!0||function(){"use strict";var e=document.createElement("div").style;return"webkitPerspective"in e||"MozPerspective"in e||"OPerspective"in e||"MsPerspective"in e||"perspective"in e}(),transforms:window.Modernizr&&Modernizr.csstransforms===!0||function(){"use strict";var e=document.createElement("div").style;return"transform"in e||"WebkitTransform"in e||"MozTransform"in e||"msTransform"in e||"MsTransform"in e||"OTransform"in e}(),transitions:window.Modernizr&&Modernizr.csstransitions===!0||function(){"use strict";var e=document.createElement("div").style;return"transition"in e||"WebkitTransition"in e||"MozTransition"in e||"msTransition"in e||"MsTransition"in e||"OTransition"in e}(),classList:function(){"use strict";var e=document.createElement("div");return"classList"in e}()},browser:{ie8:function(){"use strict";var e=-1;if("Microsoft Internet Explorer"===navigator.appName){var t=navigator.userAgent,i=new RegExp(/MSIE ([0-9]{1,}[\.0-9]{0,})/);null!==i.exec(t)&&(e=parseFloat(RegExp.$1))}return-1!==e&&9>e}(),ie10:window.navigator.msPointerEnabled,ie11:window.navigator.pointerEnabled}},(window.jQuery||window.Zepto)&&!function(e){"use strict";e.fn.swiper=function(t){var i;return this.each(function(n){var o=e(this),s=new Swiper(o[0],t);n||(i=s),o.data("swiper",s)}),i}}(window.jQuery||window.Zepto),"undefined"!=typeof module&&(module.exports=Swiper),"function"==typeof define&&define.amd&&define([],function(){"use strict";return Swiper});function set_height_content_khao_sat(t){arr_function=t.data.split("#:|:#"),2==arr_function.length&&(v_function=arr_function[0],v_param=arr_function[1],"set_height_content_khao_sat"==v_function&&(arr_param=v_param.split("___"),v_height=parseInt(arr_param[0]),v_iframe_id=arr_param[1],document.getElementById(v_iframe_id)&&(document.getElementById(v_iframe_id).style.height=v_height+"px")))}//]]> ", 20, 600, 300, "", ''); ADS_100_15s_1.add( "SCRIPT", "", 20, 450, 300, "", ''); ADS_100_15s_1.add( "TEXT", "http://24h-img.24hstatic.com/upload/4-2015/images/2015-10-13/html5_banner_thuong_1444720937_853/1444720937_index.html?cID=460&pos=100", 20, 450, 300, "", ''); var ADS_101_15s = new Banner('ADS_101_15s'); ADS_101_15s.add( "SCRIPT", "", 20, 600, 300, "", ''); ADS_101_15s.add( "TEXT", "http://24h-img.24hstatic.com/upload/4-2015/images/2015-10-12/html5_banner_thuong_1444635095_828/1444635095_index.html?cID=460&pos=101", 20, 600, 300, "", ''); ADS_101_15s.add( "SCRIPT", "", 20, 600, 300, "", ''); var ADS_102_15s_0 = new Banner('ADS_102_15s_0'); var ADS_102_15s_1 = new Banner('ADS_102_15s_1'); var ADS_102_15s_2 = new Banner('ADS_102_15s_2'); var ADS_102_15s_3 = new Banner('ADS_102_15s_3'); var ADS_102_15s_4 = new Banner('ADS_102_15s_4'); var ADS_102_15s_5 = new Banner('ADS_102_15s_5'); var ADS_102_15s_6 = new Banner('ADS_102_15s_6'); var ADS_102_15s_7 = new Banner('ADS_102_15s_7'); var ADS_102_15s_8 = new Banner('ADS_102_15s_8'); var ADS_102_15s_9 = new Banner('ADS_102_15s_9'); var ADS_102_15s_10 = new Banner('ADS_102_15s_10'); var ADS_103_15s_0 = new Banner('ADS_103_15s_0'); var ADS_103_15s_1 = new Banner('ADS_103_15s_1'); var ADS_103_15s_2 = new Banner('ADS_103_15s_2'); var ADS_103_15s_3 = new Banner('ADS_103_15s_3'); var ADS_103_15s_4 = new Banner('ADS_103_15s_4'); var ADS_103_15s_5 = new Banner('ADS_103_15s_5'); var ADS_103_15s_6 = new Banner('ADS_103_15s_6'); var ADS_103_15s_7 = new Banner('ADS_103_15s_7'); var ADS_103_15s_8 = new Banner('ADS_103_15s_8'); var ADS_103_15s_9 = new Banner('ADS_103_15s_9'); var ADS_103_15s_10 = new Banner('ADS_103_15s_10'); ADS_103_15s_2.add( "SCRIPT", "", 20, 280, 336, "", ''); ADS_103_15s_2.add( "SCRIPT", " '); '); Trang chủ 24hTrang chủ 24h

Những món ăn đơn giản nhưng ấp áp và ngon miệng hẳn sẽ khiến cả nhà hài lòng.

Rau cải xào thịt thơm ngon cho bữa cơm tối

Tôm sú hấp sả thơm cay cho bữa cơm đầu tuần

Bữa cơm ngon miệng chỉ với 90.000 đồng

Sườn kho

Nguyên liệu:

- 500g sườn non

- 20g tiêu; 40g đường; 30ml nước hàng (nước kho); 40ml nước mắm; 3 tép tỏi.

- Ớt đỏ, hành lá

Món sườn kho quen thuộc  nhưng chưa bao giờ gây nhàm chán. Thịt sườn được ướp đậm đà cùng tỏi và tiêu ớt, phần sườn có chút mỡ ẩm ướt, béo mọng sẽ càng tăng thêm sự kích thích thèm ăn với hương thơm ngào ngạt vô cùng quyến rũ. Món sườn kho có thể dùng với cơm nóng, cháo trắng hay bất cứ món nào cũng đều rất ngon. Xem cách làm chi tiết tại đây.

 Bữa cơm chiều thứ Bảy đầy ấm áp - 1

Cánh gà rang muối

Nguyên liệu:

- 10 cánh gà

- 1 nhánh sả thái khúc dợi nhỏ; 3 lá chanh thái nhuyễn; 1 trái ớt sừng hay ớt thường băm nhỏ; 1/2 muỗng cà phê muối; 4 tép tỏi băm nhỏ; 3 muỗng canh bột chiên xù (bread crumbs); 100 gr bột bắp hay bột năng; 1 nhánh hành lá thái nhỏ; 1/2 muỗng cà phê tiêu.

Xem cách làm cánh gà rang muối ngon ở đây.

 Bữa cơm chiều thứ Bảy đầy ấm áp - 2

Đậu phụ chiên xù

Nguyên liệu:

- 300g đậu phụ

- 3 quả trứng (1 quả trứng + 2 lòng đỏ)

- 30g bột mì; 5g vừng đen; bột chiên xù

Xem cách làm đậu phụ chiên xù chuẩn tại đây.

 Bữa cơm chiều thứ Bảy đầy ấm áp - 3

Canh rau dền

Nguyên liệu:

- 1 bó rau dền

- 1 bó rau mồng tơi

- 50g tôm khô (nếu thích có thể cho ít sò điệp khô cho ngọt hơn)

- Ít hành lá

- Cà pháo, mắm tôm.

Xem cách nấu canh rau dền ngon tại đây.

 Bữa cơm chiều thứ Bảy đầy ấm áp - 4

Rau muống xào tỏi

Nguyên liệu:

- Rau muống 1 bó to

- Tỏi 2 củ

- Dầu ăn

 Bữa cơm chiều thứ Bảy đầy ấm áp - 5

Để rau muống xào giòn lại giữ được màu xanh đẹp mắt, chị em hãy xem cách làm tại đây.

"); "); VIDEO CHỌN LỌC Học làm cơm tấm sườn nướng đơn giản mà ngon khó cưỡng
Học làm cơm tấm sườn nướng đơn giản mà ngon khó...
Trứng chiên ngải cứu và óc heo
Trứng chiên ngải cứu và óc heo
Kinh hãi: Trăn khổng lồ nuốt gọn thú có túi
Kinh hãi: Trăn khổng lồ nuốt gọn thú có túi
Cận cảnh chiếc bánh mì Việt siêu ngon, nhìn là thèm
Cận cảnh chiếc bánh mì Việt siêu ngon, nhìn là...
Quỳnh Chi vượt qua nỗi đau ly hôn bằng... thuốc ngủ
Quỳnh Chi vượt qua nỗi đau ly hôn bằng... thuốc...
Tác giả bản hit "Vợ người ta" bị tố quỵt tiền làm MV
Tác giả bản hit "Vợ người ta" bị tố quỵt tiền làm...
Video clip: Troll kẻ ăn trộm và cái kết quá... thốn
Video clip: Troll kẻ ăn trộm và cái kết quá......
Midu lột xác từ hình ảnh trong sáng đến táo bạo
Midu lột xác từ hình ảnh trong sáng đến táo bạo
"Chân dài - đại gia", điểm nóng showbiz Việt tuần qua
"Chân dài - đại gia", điểm nóng showbiz Việt tuần...
Khai trương Trung tâm hội nghị tiệc cưới Diamond Place II Khai trương Trung tâm hội nghị tiệc cưới... Thưởng thức ẩm thực HongKong ngon tuyệt hảo tại sân bay Nội Bài Thưởng thức ẩm thực HongKong ngon tuyệt... Những món lẩu lạ miệng của Hải Phòng tại Hà Nội Những món lẩu lạ miệng của Hải Phòng tại... MR:DEE - Nơi hẹn hò lý tưởng nhân ngày 20/10 MR:DEE - Nơi hẹn hò lý tưởng nhân ngày... “Khỏe đẹp cùng Marvela”: Cả gia đình hào hứng vào bếp “Khỏe đẹp cùng Marvela”: Cả gia đình hào... Tưng bừng với lễ hội ẩm thực Pháp & Ý tại Hoàng Yến Buffet Premier Tưng bừng với lễ hội ẩm thực Pháp & Ý... Tokyo Deli khai trương nhà hàng thứ 3 ở Hà Nội Tokyo Deli khai trương nhà hàng thứ 3 ở Hà... Du ngoạn vương quốc Thái Lan cùng Hoàng Yến Buffet Du ngoạn vương quốc Thái Lan cùng Hoàng... Thưởng thức cơm cháy giòn rụm tại nhà hàng Cơm Thố Cháy Thưởng thức cơm cháy giòn rụm tại nhà hàng... Kem xếp lớp - Kem nhưng không phải kem Kem xếp lớp - Kem nhưng không phải kem Tận hưởng phong vị châu Âu với thực đơn mùa thu độc đáo tại My Way Tận hưởng phong vị châu Âu với thực đơn... Ăn gà truyền thống cực ngon ở Hà Nội Ăn gà truyền thống cực ngon ở Hà Nội Karaoke Gia Đình E - trải nghiệm karaoke “quý tộc” Karaoke Gia Đình E - trải nghiệm karaoke... Nhà hàng SeaBa từng bừng khuyến mãi Nhà hàng SeaBa từng bừng khuyến mãi Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài vào bếp bằng kiwi Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài vào bếp bằng... Khám phá tụ điểm nướng hải sản mới ở phố Thái Thịnh Khám phá tụ điểm nướng hải sản mới ở phố... Du ngoạn vương quốc Thái Lan cùng Hoàng Yến Buffet Du ngoạn vương quốc Thái Lan cùng Hoàng Yến Buffet. Những món lẩu lạ miệng của Hải Phòng tại Hà Nội Những món lẩu lạ miệng của Hải Phòng tại Hà Nội. '); }}catch(e){}; //]]> Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài vào bếp bằng kiwi Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài vào bếp bằng kiwi Du ngoạn vương quốc Thái Lan cùng Hoàng Yến Buffet Du ngoạn vương quốc Thái Lan cùng Hoàng Yến Buffet Những món lẩu lạ miệng của Hải Phòng tại Hà Nội Những món lẩu lạ miệng của Hải Phòng tại Hà Nội MR:DEE - Nơi hẹn hò lý tưởng nhân ngày 20/10 MR:DEE - Nơi hẹn hò lý tưởng nhân ngày 20/10 PHIM AN NINH XÃ HỘI BẠN TRẺ CUỘC SỐNG CA NHẠC - MTV
Cách làm bánh

Cách làm bánh Trung thu

Cách làm kem

Cách làm sữa chua

Món ngon Việt Nam
Du ngoạn vương quốc Thái Lan cùng Hoàng Yến Buffet
Du ngoạn vương quốc Thái Lan cùng Hoàng...
Những món lẩu lạ miệng của Hải Phòng tại Hà Nội
Những món lẩu lạ miệng của Hải Phòng tại...
MR:DEE - Nơi hẹn hò lý tưởng nhân ngày 20/10
MR:DEE - Nơi hẹn hò lý tưởng nhân ngày...
Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài vào bếp bằng kiwi
Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài vào bếp bằng...
Thưởng thức ẩm thực HongKong ngon tuyệt hảo tại sân bay Nội Bài
Thưởng thức ẩm thực HongKong ngon tuyệt...
Thưởng thức cơm cháy giòn rụm tại nhà hàng Cơm Thố Cháy
Thưởng thức cơm cháy giòn rụm tại nhà...
Nhà hàng SeaBa từng bừng khuyến mãi
Nhà hàng SeaBa từng bừng khuyến mãi
Tận hưởng phong vị châu Âu với thực đơn mùa thu độc đáo tại My Way
Tận hưởng phong vị châu Âu với thực đơn...
Tokyo Deli khai trương nhà hàng thứ 3 ở Hà Nội
Tokyo Deli khai trương nhà hàng thứ 3 ở...
Kem xếp lớp - Kem nhưng không phải kem
Kem xếp lớp - Kem nhưng không phải kem
“Khỏe đẹp cùng Marvela”: Cả gia đình hào hứng vào bếp
“Khỏe đẹp cùng Marvela”: Cả gia đình hào...
Ăn gà truyền thống cực ngon ở Hà Nội
Ăn gà truyền thống cực ngon ở Hà Nội
Karaoke Gia Đình E - trải nghiệm karaoke “quý tộc”
Karaoke Gia Đình E - trải nghiệm karaoke...
Khám phá tụ điểm nướng hải sản mới ở phố Thái Thịnh
Khám phá tụ điểm nướng hải sản mới ở phố...
Khai trương Trung tâm hội nghị tiệc cưới Diamond Place II
Khai trương Trung tâm hội nghị tiệc cưới...
Tưng bừng với lễ hội ẩm thực Pháp & Ý tại Hoàng Yến Buffet Premier
Tưng bừng với lễ hội ẩm thực Pháp &...
Cách bảo quản bánh trung thu không bị mốc đen
Cách bảo quản bánh trung thu không bị...
Đi ăn lẩu cà ra ở quán ăn đồng quê nức tiếng Hà Thành
Đi ăn lẩu cà ra ở quán ăn đồng quê nức...
Tối giản không gian bếp với tủ lạnh ba tầng lọc
Tối giản không gian bếp với tủ lạnh ba...
Tuần lễ ẩm thực Pháp với đầu bếp sao Michelin tại Vinhomes Riverside
Tuần lễ ẩm thực Pháp với đầu bếp sao...

​​Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Tel: (84-4) 73 00 24 24 hoặc (84-4) 3512 1806 - Fax: (84-4) 3512 1804 VPĐD: Tầng 5 – Toà nhà Hải Âu - 39B Trường Sơn, P2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Tel: (84-8) 73 00 24 24 hoặc (84-8) 3848 9845 - Fax: (84-8) 3848 6519 / Giấy phép số 2517/GP- TT ĐT ngày cấp 27/08/2013 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI. Chịu trách nhiệm xuất bản: Ngô Kỳ Lam.

HOTLINE: 0965 08 24 24 hoặc 0903 288 624

Read 1242 times

GIỚI THIỆU

dot Giờ mở cửa:   Thứ 2 - Thứ 7: Từ 9h00 đến 20h00

                      Chủ nhật : Từ 9h00 đến 15h00

dot Đường dây nóng:

0908.573.973

      0938.573.973 

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

dot   Tên tài khoản: Lê Minh Dũng

dot   Ngân hàng Á Châu - Chi Nhánh Phú Lâm

Số tài khoản: 138005749

dot   Ngân hàng Vietcombank - Chi Nhánh Bình Tây

Số tài khoản: 0251002680012

dot   Ngân hàng BIDV - Chi Nhánh Chợ Lớn

Số tài khoản: 14110000093469

dot   Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Tây Sài Gòn

Số tài khoản: 103000698262

HỔ TRỢ THANH TOÁN

 

VĂN PHÒNG DHDEAL

dot   129/21 - Nguyễn Trãi - P.2 - Q.5 - TPHCM

(Gần Ngã tư Lê Hồng Phong và Nguyễn Trãi)

TIMDUONG2

LIÊN KẾT

       

Chủ sở hữu: Lê minh Dũng

Mã số thuế: 0312556473

SĐT: 0938573973 - 0908573973

Địa chỉ: 129/21 Nguyễn trãi, P.2, Q.5, Tp.HCM

Giấy CNĐKKD: 41E8028427

Ngày cấp: 15/11/2013

 
 là website tập hợp các ưu đãi hấp dẫn nhất trên thị trường, cung cấp đa dạng các sản phầm từ thời trang nữ, vật dụng gia đình, đồ cho bé, thực phẩm... Chúng tôi luôn nỗ lực mang lại sự tiện lợi khi mua sắm, nhiều ưu đãi chất lượng cùng dịch vụ chu đáo cho người dùng. Giờ đây bạn có thể trải nghiệm mua sắm trực tuyến thỏa thích mà dhdeal.vn mang lại chỉ với 1 click chuột. Dù bạn là một nhân viên văn phòng, người nội trợ hay sinh viên, chắc chắn bạn cũng sẽ yêu thích trải nghiệm mua hàng tại dhdeal.vn.
Gởi tin nhắn đến dhdeal -X-